Cookie-kat használunk annak érdekében, hogy minél felhasználó barátiabbá tegyük weboldalunkat. Weboldalunk használatával egyidejűleg Ön elfogadja a cookie-k használatára vonatkozó irányelveinket.
1. Hatály

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a 3B Scientific Europe Kft. (székhelye: 1108 Budapest, Kozma u. 9-11.; cégjegyzékszáma: 01-09-261754; 1.1 adószáma: 10815386-2-42.; a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást és ezt igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) üzleti kapcsolatát szabályozza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1.2 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.3bscientific.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: 3B Scientific Online áruház) keresztül történik.

1.3 A 3B Scientific Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a fogyasztónak nem minősülő személyek tekintetében a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

A jogügyletre a szerződéskötés időpontjában hatályos ÁSZF az irányadó.

2. A Felek közötti szerződés (ajánlat, elfogadás, szerződéskötés)

2.1 A 3B Scientific Online áruházban közölt ajánlatok előzetes értesítési és egyéb kötelezettség nélkül változhatnak.
2.2 A 3B Scientific Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Az igényelt termék megrendelésével az Ügyfél a Szolgáltató ajánlatát elfogadja. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. A rendelés beérkezésének megerősítése nem jelenti a rendelés elfogadását.

2.3 Amennyiben a szerződés teljesítéséhez, a termék kiszállításához vagy a szolgáltatás nyújtásához a német vagy az Európai Unió kereskedelmi joga vagy az Egyesült Államok export kontroll szabályai alapján jóváhagyás beszerzése szükséges, úgy a szerződés teljesítésére ezen előfeltétel teljesülése esetén kerülhet csak sor. Amennyiben e jóváhagyás beszerzésére nem kerül sor vagy az abban foglaltakat nem teljesítik, vagy a kapcsolódó, biztosíték nyújtására vonatkozó rendelkezéseket nem teljesítik, úgy a szerződés hatálytalannak tekintendő.

2.4 Amennyiben a rendelt termékek nem-, vagy csupán részben állnak rendelkezésre, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy ne teljesítsen, vagy részben teljesítsen, vagy később teljesítsen. Erről az Ügyfelet köteles késedelem nélkül értesíteni.

2.5 A rendelés módja: az Ügyfél rákattint a “Helyezze a kosárba” feliratra a kiválasztott termék mellett. A bevásárló kosárban megváltoztathatja a mennyiséget, további termékeket adhat hozzá és/vagy törölhet árucikkeket. A „Kijelentkezés”-nél különböző adatokat kell megadnia, hogy a megrendelt termékek biztosan eljussanak az Ügyfélhez, és hogy telefonon és/vagy e-mailen elérhető egyen az Ügyfél, amennyiben a Szolgáltatónak kérdése merülne fel a rendeléssel kapcsolatban.

A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.6 Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.7 A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet nem minősül szerződésnek, amelyet az Ügyfél a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon).

3. A termék feladása/szállítása/

Megrendelését azonnal feldolgozzuk, és a rendelt terméket a rendelést követő 5 napon belül kiszállítjuk. Alkalmanként, kivételes esetekben a szállítási határidő kitolódhat. Abban az esetben, ha a rendelt termék nincs készleten, a rendelt termék várható szállítási határidejére vonatkozó visszaigazolást küldünk Önnek. Abban az esetben, ha a határidő Ön számára nem megfelelő, egy válasz e-mailben lemondhatja megrendelését.

4. Árak és fizetés

4.1 A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett forintösszeg, amely az általános forgalmi adót (ÁFA) már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítási költséget.

4.2 Az adott termékre vonatkozó limitált, speciális ajánlatait a Szolgáltató a Weboldalon az adott termék leírásánál külön jelzi.

4.3 A szállítási költség a megrendelt termék(ek) súlyának és térfogatának függvényében változik. A Szolgáltató a megrendelés feladása után rövid időn belül visszaigazolást küld az Ügyfél részére, amely tartalmazza a szállítási költségeket is.

4.4 A vételár kifizetése történhet banki átutalással, vagy készpénzzel a telephelyünkön.

4.5 Az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben az általa fizetendő vételárba kizárólag jogerős határozaton alapuló követelése vagy a Szolgáltató által elismert egyéb követelése tekintetében jogosult a beszámítás jogával élni.

5. Tulajdonjog fenntartása

5.1 A Szolgáltató a termék tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja.

5.2 Az Ügyfél a tulajdonjoga megszerzéséig köteles gondosan kezelni a terméket. Ha az Ügyfél viszonteladó, jogosult továbbértékesíteni a terméket rendes üzletmenete során. Ebben az esetben a harmadik féllel szemben keletkező, számlában foglalt követelése erejéig minden követelését, jogi igényét már most átruházza a Szolgáltatóra, aki elfogadja ezt.

6. Az Ügyfél elállási joga

6.1 Az Ügyfél a szerződéstől 8 munkanapon belül, írásos nyilatkozattal (azaz levélben, faxon vagy e-mail útján) vagy – amennyiben a terméket ezen időpontig már átvette, az áru visszaküldésével –, indokolás nélkül elállhat. Az elállás jogát a fogyasztó a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított 8 munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

Az ügyintézés egyszerűsítése érdekében az Ügyfél előzetesen értesíteni köteles a Szolgáltatót az alábbi elérhetőségen és köteles referenciaszámot kérni:

3B Scientific Europe Kft.
Kozma utca 9-11.
1108 Budapest
Magyarország

Tel.: +36-1-431 09 14
Fax: +36-1-262 33 93
e-mail: ildiko.lendvai@3bscientific.com

6.2 Elállás esetén a Felek a teljesített szolgáltatásokkal és annak hasznaival (pl. kamatok) elszámolni kötelesek.

6.3 Amennyiben a kézhez kapott termék teljesen vagy részben vagy eredeti állapotában nem szolgálatható vissza, az Ügyfél köteles a Szolgáltató ebből fakadó kárát megtéríteni.

6.4 Az Ügyfél nem köteles megtéríteni a termék megtekintéséből (amelyre pl. egy üzletben is lehetősége nyílt volna az Ügyfélnek) és annak rendelkezésszerű használatából eredő értékcsökkenését.

6.5 A postai csomagként kézbesíthető termékeket a Szolgáltató kockázatára juttathatja vissza postai úton az Ügyfél.

6.6 Amennyiben az Ügyfél elállási joga gyakorlása esetén visszaküldi a terméket a Szolgáltatóhoz, úgy a termék visszajuttatásának költsége az alábbi esetekben az Ügyfelet terheli: amennyiben az Ügyfél által kézhez kapott termék megegyezik a megrendelt termékkel és a termék ára nem éri el a 10.000 HUF (tízezer forint) összeget vagy, amennyiben a termék ára ezt az összeget ugyan meghaladja, az ellenértéket vagy annak szerződésben megállapított részletét a fogyasztó még nem fizette meg.

6.7 Elállás esetén a pénzvisszafizetési kötelezettségnek a Felek haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül kötelesek eleget tenni. Az Ügyfél esetében e határidőt az elállási nyilatkozat megtételétől, a Szolgáltató esetében annak kézhezvételétől kell számítatni.

6.8 Az Ügyfél nem gyakorolhatja az elállási jogát lezárt computer software termékek (CD-k és DVD-k) esetén, amennyiben az Ügyfél specifikációi szerint elkészített termék csomagolását az Ügyfél felbontotta

7. 3 év garancia (jótállás)

A 3B Scientific Online áruházban megvásárolható termékek magas színvonalat képeznek, ennek megfelelően a Szolgáltató feltétel nélkül garantálja termékeinek minőségét. Amennyiben az Ügyfél bármelyik terméknél anyagból vagy megmunkálásból eredő hibát észlel a számla kiállítását követő 3 éven belül, a Szolgáltató kicseréli vagy megjavítja azt. Ilyen irányú igény esetén az Ügyfél a vásárlás bizonyítása érdekében juttassa el a Szolgáltató részére a számla eredetijét vagy hívja fel az ügyfélszolgálatot, vagy írjon egy RMA-szám reklamáció-szám) szerzése érdekében. Ezek nélkül a Szolgáltató nem fogad el reklamációt.

8. A felelősség korlátozása

8.1 A nem szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott szerződésszegések esetére a Szolgáltató a jogszabályok által engedett legnagyobb mértékig korlátozza a károkozásért fennálló felelősségét (ideértve alvállalkozói, teljesítési segédei felelősségét is) az előre látható, a szerződésekből fakadó tipikus, közvetlenül felmerülő átlagos, közvetlen károk megtérítésére.

8.2 A Szolgáltató a jogszabályok által engedett legnagyobb mértékig kizárja a felelősségét (ideértve alvállalkozói, teljesítési segédei felelősségét is) a nem szándékosan vagy nem súlyos gondatlansággal okozott, nem jelentős szerződésszegések esetén, amennyiben az ilyen szerződésszegés nem veszélyezteti a szerződés teljesítését. A felelősség fenti korlátozása nem terjed ki az Ügyfél jótállási igényére és a termékfelelősségből fakadó igényére, továbbá, a felelősség korlátozása nem alkalmazható az életben, a testi épségben, az egészségben okozott károsodásra, továbbá bűncselekmény következményeire.

8.3 A Szolgáltató felelőssége kizárólag a Weboldal saját tartalmára terjed ki. Amennyiben a Weboldalon a Szolgáltató linket helyez el, amelyek más weboldalak elérését biztosítják, úgy ezen más oldalakon található bármely tartalommal kapcsolatban felelősségét a Szolgáltató kizárja. Külső tartalmakért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben külső weboldalakon található illegális tartalom jut a Szolgáltató tudomására, úgy haladéktalanul blokkolja az ezen oldalakra mutató linkeket.

9. Elektromos berendezések

9.1 A Szolgáltató az általa 2005. augusztus 13-át követően értékesített elektromos berendezéseket hasznos élettartamuk leteltét követően díjmentesen visszaveszi és ártalmatlanítja, amennyiben az Ügyfél a visszaszállítás költségeit megfizeti.

9.2 Az Ügyfél, amennyiben a terméket a kereskedelmi forgalomban harmadik személy részére értékesíti, köteles az ártalmatlanítás fenti lehetőségéről e harmadik személyt tájékoztatni valamint a további értékesítések tekintetében is ezen információátadási kötelezettséget e harmadik személyre átruházni.

10. Záró rendelkezések

10.1 A Felek jelen ÁSZF szerinti jogügyleteire a magyar jog az irányadó.

10.2 Amennyiben a Felek közt létrejött szerződés, ideértve a jelen ÁSZF-et is, valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek minősülne, az nem érinti a további rendelkezések érvényességét és kikényszeríthetőségét. A Felek az érvénytelen rendelkezést a jogügylet kereskedelmi céljának megfelelő érvényes rendelkezéssel pótolják.

11. A Szolgáltató elérhetőségei

3B Scientific Europe Kft.
Kozma utca 9-11.
1108 Budapest
Magyarország

Tel.: +36-1-431 09 14
Fax: +36-1-262 33 93
e-mail: ildiko.lendvai@3bscientific.com

Budapest, 2011. január